• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχαία ιστορία της Θράκης

E-mail Εκτύπωση PDFΘράκας

ΔΗΜ. ΔΙΟΝ. ΖΑΓΚΛΗ

Στρατηγοΰ έ.ά.

ΑΡΧΑΙΑ    ΙΣΤΟΡΙΑ    ΤΗΣ    ΘΡΑΚΗΣ

Πρώτοι κάτοικοι της Θράκης

και επικοινωνία αυτών μετά τών Ελλήνων

Είναι άγνωστον ποίοι ήσαν οί πρώτοι κάτοικοι της χώρας της καλούμενης Θράκης. Άπό της προϊστορικής όμως έποχής είναι παραδεδεγμένον ότι, οΐ Θράκες κάτοικοι της περιοχής ταύτης ήσαν συγγενείς προς τους "Ελληνας.

 

Ώς.δέ γράφει ο ιστορικός Καρολίδης, εις την εισαγωγήν της Ιστορίας Κ. Παπαρηγοπούλου (5η έκδοσις), οι Θράκες συγγενείς όντες προς τούς Ελληνικούς λαούς, αλλά και προς τους πέραν τοΰ Δουνάβεως καί των βορείων οχθών τοΰ Εύξεινου μέχρι της Κιμβρικης (Δανικής) χερσονήσου και της Σκανδιναυΐας κατοικοΰντας Γερμανοσκανδιναυΐκούς λαούς, άπετέλουν δεσμόν φυλετικής ένότητος (ανθρωπολογικής καί γλωσσικής) μεταξύ τής Έλληνοπελασγικής και της άλλης βόρειας Άριας Ευρώπης. Δύναται δε νά λεχθή εν συνεχείς προς το λεχθέν ύπό τοΰ TH. MONSEN ότι οί Ιταλικοί λαοί είχον άδελφούς τους "Ελληνας και έξαδέλφους τους Γερμανούς καΐ τους Κέλτας, ότι καί οί Θράκες είχον άδελφούς "Ελληνας και εξαδέλφους τους Γερμανοσκανδιναυούς, έν μέρει δέ τους Βένδους και Σαρμάτας. Επίσης ότι οί Γέται οΐτινες επί τής εποχής τοΰ Θουκυδίδου κατώκουν εκατέρωθεν τοϋ "Ιστροι (Δουνάβεως) πόταμου, δύ­ναται νά θεωρηθή ότι άπετέλουν τον σύνδεσμον μεταξύ τών Θρακικών φυλών καί τών Γερμανικών τοιούτων.

Προστρέχοντες εις τους προϊστορικούς χρόνους καί την μυθολογίαν, βλέπομεν ότι τό όνομα καί ό βίος τών Θρακών, ήσαν συνδεδεμένα προς τον βίον τον Έλληνικόν καί δή τον πνευματικόν. Ώς πρώτοι "Ελληνες υμνωδοί ανα­φέρονται οί Θράκες Όρφεύς, Μουσαίος, Θάμυρις καί Ευμολπος. Με τά όνόματα τούτων είναι συνδεδεμένα πλεϊστα ζητήματα, σοβαράς μορφής, τών αρχαίων Ελλήνων σχέσιν έχοντα με την ήθικήν καί κοινωνικήν αυτών άνάπτυξιν, και τήν λατρείαν τών θεών, ώς π.χ. με τήν είσαγωγήν τής λατρείας τοΰ Διονύσου, με τήν διδασκαλίαν καί οργάνωσιν τών Ελευσίνιων καί Δελφικών μυστηρίων


Χωρίς τον κωδικό thraki, μπορείτε να κατεβάσετε από το Dropbox το βιβλιαράκι των εικοσι τεσσάρων σελίδων, σε μορφή pdf: εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2011 18:50  
Ως τοπική κοινωνία, άρχοντες, λαός και κλήρος, έχουμε μερίδιο συνυπευθυνότητας και γι’ αυτά που γίναν, αλλά και γι' αυτά που χάθηκαν. Σ' αυτό τον τόπο που ζούμε η ιστορικογεωπολιτική άγνοια, μάλλον δε συγχωρείται. Αν αναλογιστούμε, ότι η ζωή, όπως και η φύση, δε χαρίζονται στους αδρανούντες, είναι βέβαιο, πως τα όποια κενά αφήνουμε εμείς, είναι έτοιμοι κάποιοι άλλοι να τα υποσχεθούν... Η Θράκη στο χρόνο

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ